Algemene Voorwaarden AMI administratie en advies

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 AMI: AMI administratie en advies.
1.2. Opdrachtgever: elke wederpartij van AMI.
1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij AMI zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door AMI aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden in de opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door AMI uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien ├»┬┐┬Ż├»┬┐┬Żn of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. AMI en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.4 Indien AMI niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat AMI in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging.
3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat AMI op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.
3.3 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie of afspraken, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3.5 AMI kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of overeenkomsten worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Medewerking door de Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke AMI overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig, juist en in de door AMI gewenste vorm en wijze aan AMI ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat AMI onverwijld wordt ge├»┬┐┬Żnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AMI ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet juist of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden of faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Alle werkzaamheden die door AMI worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van AMI.
5.2 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met AMI overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van AMI om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op AMI.
5.3 AMI houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopie├»┬┐┬Żn van relevante stukken, dat eigendom is van AMI.
5.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever AMI derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. AMI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.5 AMI heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AMI zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

6. Geheimhouding

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn partijen en door partijen ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de wederpartij. De wederpartij kan ter zake ontheffing verlenen.
6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van wederpartij zijn partijen niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval partijen voor zichzelf optreden in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.
6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die partijen verplicht tot openbaarmaking of daartoe door de wederpartij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zullen partijen de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van wederpartij, niet aan derden openbaren.
6.4 Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

7. Intellectuele eigendom

7.1 AMI behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma├»┬┐┬Żs, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van AMI, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van AMI toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse be├»┬┐┬Żindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
7.3 AMI heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Honorarium

8.1 Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is AMI gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
8.2 Het honorarium van AMI is exclusief onkosten van AMI en exclusief declaraties van door AMI ingeschakelde derden.
8.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
8.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht AMI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

9. Betaling

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door AMI ten minste ├»┬┐┬Ż├»┬┐┬Żnmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van AMI de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door AMI gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
9.3 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

10. Reclames

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan AMI kenbaar te worden gemaakt.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van AMI waarop de reclame geen betrekking heeft.
10.3 De Opdrachtgever dient AMI in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10.4 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal AMI de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van AMI, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

11. Opzegging

11.1 Opdrachtgever en AMI kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen be├»┬┐┬Żindiging of be├»┬┐┬Żindiging op een dergelijke termijn verzetten. Partijen dienen in elk geval een opzegtermijn van ten minste ├»┬┐┬Ż├»┬┐┬Żn maand in acht te nemen.
11.2 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke be├»┬┐┬Żindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
11.3 Bij be├»┬┐┬Żindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de ander partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 AMI zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van AMI kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan AMI onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is AMI voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van AMI die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
a. De aansprakelijkheid van AMI, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van AMI beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. In afwijking van hetgeen hierboven in lid b van dit artikel is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
12.2 Opdrachtgever vrijwaart AMI voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan AMI onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van AMI.
12.3 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door AMI voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.
12.4 AMI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13. Internetgebruik

13.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en AMI op verzoek van ├»┬┐┬Ż├»┬┐┬Żn van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel AMI als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico├»┬┐┬Żs kleven zoals ├»┬┐┬Ż maar niet beperkt tot ├»┬┐┬Ż vervorming, vertraging en virus.
13.2 Opdrachtgever en AMI stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij ├»┬┐┬Ż├»┬┐┬Żn of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als AMI zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico├»┬┐┬Żs. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of AMI ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

14. Overmacht

14.1 AMI is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AMI geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AMI niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van AMI of van derden daaronder begrepen. AMI heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat AMI zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.3 AMI kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voorzoveel AMI ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AMI gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en AMI is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en AMI, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van AMI valt.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.