Disclaimer

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van Ami Administratie & advies (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten.
Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Ami Administratie & advies is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verantwoording/aansprakelijkheid
Ami Administratie & advies heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten.
Ami Administratie & advies is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Functionaliteit website
Ami Administratie & advies stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Ami Administratie & advies niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Ami Administratie & advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ami Administratie & advies garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Verwijzingen naar andere websites
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Ami Administratie & advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.